Groep 1-2

Bij De Brink hebben we twee kleutergroepen 1/2. Het zijn gecombineerde klassen. Dat betekent dat groepen 1 en 2 bij elkaar in één klas zitten. Wij hebben hier bewust voor gekozen. We zien namelijk dat het leeftijdsverschil vaak een positieve invloed heeft op de (sociale) ontwikkeling van kinderen. Jongere kinderen leren van de oudere kinderen, de oudere kinderen leren veel van het helpen van jongere kinderen. Bovendien leren kinderen in combinatiegroepen over het algemeen erg goed zelfstandig en geconcentreerd werken. De twee groepen 1/2 husselen we af en toe, zodat gedurende de dag soms alle groep 1-leerlingen bij elkaar zitten. De groep 2-leerlingen zitten dan in de andere groep. Dit noemen we de wisselkring. Je kind leert zo alle kinderen uit de beide groepen kennen. De twee groepen 2 worden in het nieuwe schooljaar samen één groep 3. Vanaf groep 3 blijven de kinderen in principe bij elkaar in de klas tot en met groep 8.

Rekenen

In groep 1/2 leert je kind tijdens de rekenlessen spelend omgaan met cijfersymbolen en hoeveelheden. Ook gaan we ook aan de slag met de thermometer en meet- en weegapparatuur.

Taal en woordenschat

Om de paar weken staat een letter centraal staat. Zo leert je kind een groot aantal letters. Voorwerpen van thuis, die met deze letter beginnen, mogen dan mee naar school. Vaak werken we met een thema. Daarover praten we met elkaar, bekijken platen en lezen boeken. De leerkracht vertelt verhalen en leert de kinderen rijmpjes.

Begrijpend luisteren

Begrijpend lezen is de basis voor leren. Niet alleen de letters en woorden herkennen, maar ook echt begrijpen wat er staat. Dat gebeurt in groep 3. Als voorbereiding op begrijpend lezen leren we je kind in groep 1/2 wel begrijpend luisteren. Dit doen we bijvoorbeeld met thematische prentenboeken. De kinderen luisteren dan naar het verhaal en vertellen vervolgens wat ze hebben gehoord. Ook leert je kind zelf iets te vertellen en luisteren naar andere kinderen.

Kanjertraining

Doordat we in alle groepen werken met de methode ‘Kanjertraining’, leren we de kleuters al op jonge leeftijd goed met elkaar om te gaan. Dit doen we spelenderwijs.

In onze speciale kleutergids vind je veel meer informatie over groep 1/2.

Groep 3

Lezen

In groep 3 start je kind met kleine woorden leren. In kern 1 beginnen we met ‘ik’ en daarna de woorden maan, aan, roos, vis, sok. Bij elk woord hoort een letter. Na 5 maanden hebben we alle letters geleerd en kan je kind al korte zinnen lezen. Daarna worden de zinnen langer en zijn er verhaaltjes. Lezen kan je kind in boekjes, op de computer of met spelletjes. Soms lezen oudere kinderen voor in de klas. Later in het jaar leest je kind zelf ook een boekje of verhaal voor.

Rekenen

Dit doen we elke dag een uur. Het begint met tellen tot 12, dit gaat in de loop van het jaar verder tot 50. Je kind leert turven, rekenen met blokjes en nabouwen van gebouwen. Maar ook optellen, aftrekken, rekenen met geld en meten.

Schrijven

In groep 3 begint je kind met losse letters en cijfers te schrijven. Daarna starten we met woorden aan elkaar schrijven. Denk aan een korte brief of dictee.

Kanjertraining, gym, techniek, tekenen en knutselen: ook dat hoort allemaal bij groep 3.

Groep 4

In groep 4 zijn we elke dag bezig met lezen, taal, spelling, schrijven en rekenen. Ook zijn er drama-, teken-, muziek-, verkeer- en knutsellessen. We geven lessen uit de Kanjertraining en kijken Schooltv.

Taal, spelling en schrijven
De taallessen gaan over woordenschat, spreken, luisteren, schrijven en taalbeschouwing. Aan het eind van groep 4 kan je kind een korte weettekst of verhaaltekst schrijven. Ook kan je kind zich duidelijk uitdrukken en zijn begrippen als enkelvoud, meervoud, leestekens en verkleinwoorden bekend. Bij spelling wordt er per les een spellingcategorie aangeboden. Er zijn drie soorten woorden:

 • Regelwoorden: je moet een regel toepassen (d of t aan het einde van een woord, maak het woord langer)
 • Klankwoorden: een vaste relatie tussen klank en schrijfwijze (je hoort ooj maar je schrijft ooi)
 • Weetwoorden: je moet de woorden onthouden door inprenting (bijvoorbeeld woorden met au-ou, ei-ij, f-v, s-z)

Je kind leert hier alles van. Met schrijven ligt de nadruk op de juiste verbinding van de letters en de belijning. Ook de hoofdletters worden aangeleerd.

Rekenen en klokkijken

In groep 4 leert je kind voor het eerst vermenigvuldigen. Tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10 uit het hoofd en door elkaar. Ordenen tot 100, plaatsbepaling op de getallenlijn, op- en aftrekken tot 100. Aan het eind van groep 4 kan je kind automatiseren tot 20 en beheerst het splitsingen. Verder leert je kind in groep 4 klokkijken, op zowel een digitale als analoge klok. En tot slot redactiesommen (verhaaltjessommen), sprongen van 1 en 10, even en oneven getallen.

Lezen

Lezen blijft het allerbelangrijkst. Zowel technisch lezen (leeskilometers maken) als begrijpend lezen. Hier besteden we per dag de meeste tijd aan.

Groep 5

In groep 5 leert je kind een heleboel.

Rekenen

Met rekenen leert je kind de telrij tot 1000 te beheersen. Heen- en terugtellen, maar ook ordenen en optellen en aftrekken tot 1000. De tafels 6, 7, 8 en 9 komen aan bod, net als delen en klokkijken.

Taal en spelling

De taalmethode is verdeeld in acht hoofdstukken. Vier weken lang behandelen we één onderwerp. Elke les duurt één uur. De taalles gaat over woordenschat, spreken, luisteren, schrijven en taalbeschouwing. Iedere les bestaat uit vier onderdelen: verkenning, uitleg, aan de slag en terugkijken. Na iedere drie weken volgt een toets. Daarna komen de herhalings- of verrijkingsopdrachten.

Met spelling bestaat ieder blok uit vier weken. De eerste drie weken behandelen we de basisstof. Per week geven we twee spellinglessen. In les 1 tot en met 5 wordt er één spellingcategorie per les aangeboden. Ook gaan we -net als in groep 4- weer in op de drie soorten woorden:

 • Regelwoorden: je moet een regel toepassen (d of t aan het einde van een woord, maak het woord langer)
 • Klankwoorden: een vaste relatie tussen klank en schrijfwijze (je hoort ooj maar je schrijft ooi)
 • Weetwoorden: je moet de woorden onthouden door inprenting (bijvoorbeeld woorden met au-ou, ei-ij, f-v, s-z)

Aan het eind van groep 5:

 • Kan je kind zich duidelijk uitdrukken.
 • Schrijft je kind een duidelijke tekst en past daarbij de spellingsregels toe.
 • Kent je kind het volledige alfabet.
 • Beheerst je kind enkelvoud, meervoud, leestekens en verkleinwoorden.

Technisch lezen

Estafette is een doorgaande leerlijn voor de leesontwikkeling, die aansluit bij Veilig Leren Lezen. Met deze methode ondersteunen we je kind naar een goede technische leesvaardigheid.

Estafette werkt op drie niveaus

 • Aanpak 1: veel samen lezen, oefenen en verwerken.
 • Aanpak 2: eerst samen lezen en oefenen, daarna zelfstandig verwerken.
 • Aanpak 3: zelfstandig lezen, oefenen en verwerken.

Daarbij is oefenen op woord-, zins- en tekstniveau erg belangrijk. Deze deelvaardigheden worden eerst geïsoleerd geoefend in werkboeken en daarna geïntegreerd in leesboekjes. Bij dit alles blijft het belangrijk dat je kind met plezier leest.

Begrijpend lezen

We werken met de methode ‘Nieuwsbegrip’. Dit bestaat uit een actuele tekst per week waarmee we telkens op een andere manier aan de slag gaan. Je kind leert zowel te begrijpen wat er staat, als het doel uit een tekst te halen.

Boekbespreking en spreekbeurt

In groep 5 houdt je kind een boekbespreking en een spreekbeurt. In beide gevallen mag je kind zelf bepalen waarover het gaat. De voorbereiding vindt thuis plaats. Ongeveer een week voor de geplande datum is er kort overleg met juf voor eventuele tips of aanvullingen. Tijdens de boekbespreking en spreekbeurt mag je kind steekwoorden op papier gebruiken.

Aardrijkskunde en geschiedenis

Ook voor het eerst in groep 5: aardrijkskunde en geschiedenis. De methodes Meander en Brandaan zijn recent aangeschaft en erg leerzaam en afwisselend.

Overige vakken

 • Take it easy: Engels
 • handvaardigheid, tekenen, muziek en drama
 • Trefwoord: godsdienst
 • Techniektorens, natuur en techniek
 • Kanjertraining: sociale vaardigheidstraining met verhalen over Max
 • Gym: twee keer per week
 • Verkeer: over de voetganger en de fietser

Groep 6

Sociaal-emotionele ontwikkeling

In groep 6 werkt je kind met dagtaken en weektaken. Zo leert je kind plannen en werken aan zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Is je kind bezig met een taak of werkstuk, dan is het de bedoeling dat hij of zij zelf actief op zoek gaat naar informatie. Dat kan via een boek, maar ook via internet. Elke week is er een vast moment dat de Chromebooks worden ingezet. Je kind werkt dan vanaf een eigen Chromebook.

De sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt aandacht. Belangrijke aandachtspunten zijn: fouten durven maken, problemen zelf oplossen, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen, veerkracht ontwikkelen en leren omgaan met impulsbeheersing.

Bij de lessen van Kanjertraining staan sociale verhoudingen, omgang met elkaar en bewustwording (van het gedrag) van jezelf centraal. Er zijn leuke en zinvolle oefeningen om de kinderen hierin te trainen. Sommige Kanjeroefeningen zijn gericht op sport en spel en worden bijvoorbeeld uitgevoerd tijdens gymles. Samen actief bezig zijn om opdrachten uit te voeren en tot een goed einde te brengen.

Cognitieve ontwikkeling

Rekenen, taal en spelling zijn dagelijks terugkerende lessen. Maar ook technisch- en begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, Engels, gym, creatieve vakken, schrijven en godsdienst komen wekelijks aan bod.

Er zijn strategielessen en actuele teksten met vragen en opdrachten. Bij de strategielessen leert je kind allerlei strategieën om een tekst beter te kunnen begrijpen. Deze strategieën worden vervolgens gebruikt en toegepast bij de actuele teksten.

Soms zijn de kinderen zelf aan de beurt om een presentatie te geven. Net als in groep 5 houdt je kind één keer een boekbespreking en één keer een spreekbeurt.

Verder maakt je kind kennis met techniek. Met de lesdozen uit de techniektorens worden leuke opdrachten uitgevoerd. Dat kan een individuele opdracht zijn, maar meestal wordt er samengewerkt.

Huiswerk

Om op kennisgebied bepaalde lesstof goed eigen te maken, is het nodig dat er thuis wordt geoefend. Voor de toetsen van aardrijkskunde, geschiedenis en Engels moet er geleerd worden. Na elk behandeld thema bij één van deze vakken krijgt je kind de opdracht zich thuis voor te bereiden op de toets.

Docenten

In groep 6 maakt je kind kennis met gastdocenten. Bij bijvoorbeeld Kunst Centraal (project ‘Beeld voor Beeld’) wordt één les in de klas verzorgd door een gastdocent. De gymlessen en muzieklessen worden verzorgd door een vakdocent.

Groep 7

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We hebben in groep 7 veel aandacht voor bewustwording van eigen gedrag en gevoelens. Dat is belangrijk, omdat kinderen in groep 7 hun individualiteit sterk ontwikkelen. Die ontwikkeling heeft gevolgen voor de sociale verhoudingen binnen de groep. Met de Kanjertraining leert je kind hiermee om te gaan en worden eigen kwaliteiten en valkuilen zichtbaar.

Net als in groep 6 werkt je kind in groep 7 met dag- en weektaken. Je kind leert hierbij plannen en verantwoordelijk te zijn voor het eigen werk en de leerprestaties. Reflecteren en kritisch lezen en denken zijn hierbij van groot belang. Net als tijd bewaken, problemen oplossen, samenwerken en overzicht houden. Soms werkt je kind individueel, maar het is ook leerzaam om samen te oefenen met behulp van coöperatieve werkvormen.

Groep 7 is een pittig jaar waar veel nieuwe leerstof in een hoog tempo wordt aangeboden. Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn hierbij erg belangrijk. We leren je kind verantwoordelijk te zijn voor het eigen leren.

Cognitieve ontwikkeling

Rekenen, taal en spelling zijn dagelijks terugkerende lessen. Maar ook technisch en begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en techniek, verkeer, Engels, gymnastiek, creatieve vakken, schrijven, godsdienst en Kanjertraining staan op de weekplanning.

Je kind houdt in groep 7 één keer een boekbespreking en één keer een spreekbeurt. De voorbereidingen hiervoor vinden thuis plaats. Nieuwe leerstofonderdelen op het gebied van rekenen bestaan uit het rekenen met kommagetallen, procenten, breuken en verhoudingsschema’s en het berekenen van oppervlakte en inhoud. Binnen de spellinglessen is er veel aandacht voor werkwoordspelling, gericht op de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en het deelwoord.

Taalbeschouwing (ontleden) en het correct formuleren van antwoorden en teksten staan centraal binnen de taallessen. Daarnaast is er veel aandacht voor studievaardigheden, waarbij kritisch lezen en het gebruik van verschillende informatiebronnen belangrijk zijn.

Op maandag- en vrijdagmiddag heeft je kind gym. De lessen bestaan uit spel- en turnonderdelen. Ook zijn er aanvullende activiteiten, zoals zwemmen en basketbal. Een paar keer per jaar is er een sportles op locatie.

Huiswerk

In groep 7 breiden we het huiswerk uit met leer- en maakhuiswerk. Een agenda is een must. Om de paar weken gaat er oefenstof mee naar huis voor geschiedenis en aardrijkskunde. Die stof kan dan worden geleerd voor de toets op school.

Groep 8

Verdieping

Het is het jaar van de verplichte Centrale Eindtoets. Ook zit het jaar vol met bijzondere activiteiten.De eerste helft van groep 8 gaan we verder met het verdiepen van de lesstof. Steeds moeilijkere rekensommen en complexe spellingsregels. Dit gebeurt in een hoger tempo, omdat we je kind voorbereiden op het tempo van de middelbare school. Je zult merken dat je kind vaker en meer huiswerk heeft. Ook verdiepen we vakken als Engels en wereldoriëntatie.

Schooladvies en eindtoets
In november krijg je het schooladvies voor je kind te horen. Dit schooladvies baseren wij op de informatie uit het leerlingvolgsysteem. Wij baseren ons dus op jarenlange resultaten van je kind. Aan de hand van het advies kun je samen met je kind kijken welke scholen aansluiten bij het advies. In april is vervolgens de verplichte eindtoets. Meestal ligt ons advies in lijn met de uitkomsten van de eindtoets. Als de uitslag van de eindtoets lager uitvalt dan het gegeven schooladvies, dan kan je kind toch op het niveau van het gegeven advies blijven. Valt de uitslag van de eindtoets hoger uit, dan kunnen we samen in contact treden met de nieuwe school om te overleggen of instromen op een hoger niveau wenselijk is.

Keuze middelbare school
Vanaf januari start de zoektocht naar een middelbare school. Vaak worden er open dagen en scholenmarkten georganiseerd. In februari zijn de open dagen en kun je de diverse scholen bezoeken. Vóór half maart moet iedere leerling (via ons) bij de nieuwe school aangemeld zijn. Vlak voor de zomervakantie organiseert iedere voortgezet onderwijsschool een kennismakingsdag. Op die dag maakt je kind kennis met de school, de mentor en de nieuwe klasgenoten. Wel zo prettig: zo weet je kind precies waar hij of zij terecht komt na de zomervakantie.

Kamp
Tegen het eind van het jaar gaat je kind op kamp. Daar kijken we met elkaar erg naar uit. Drie dagen spelen en lol hebben met elkaar. Natuurlijk is dat soms wat spannend voor de ouders; ook sommige kinderen vinden het vaak best een beetje spannend. Dat geeft niets. Voor het kamp zoeken we altijd een mooie natuurlijke omgeving in Nederland. Via de leerkracht krijg je informatie over het kamp.

Snuffeldag
Voor alle kinderen van de groepen 8 in Leusden wordt de snuffeldag georganiseerd. Meestal is dat de woensdag voor de herfstvakantie. Die dag bezoeken we meerdere bedrijven en organisaties in Leusden waarbij je kind kennis maakt met verschillende sectoren en beroepen. De kinderen kunnen een voorkeur aangeven bij welke deelnemende bedrijven ze willen langs gaan. De organisatie probeert daar altijd rekening mee te houden. Het is een gezellige en vooral ook leerzame dag. Op www.snuffeldag.nl vind je meer informatie.

Musical
Het schooljaar -en daarmee de schoolcarrière op De Brink- sluiten we af met een spetterende musical. In de weken voorafgaand aan de zomervakantie werkt je kind toe naar dit grote eindproject. Rollen verdelen, tekst instuderen, liedjes zingen en zorgen voor de juiste choreografie. Gelukkig zijn er elk jaar veel enthousiaste ouders die helpen bij het vormgeven van de musical. In de laatste week voor de zomervakantie voeren we de musical uit tijdens de feestelijke slotavond.

Aanmelden

Voordat een kind bij ons wordt aangemeld, is het goed langs te komen voor een oriënterend gesprek. Wij vertellen dan van alles over onze school, hoe wij werken en waar wij voor staan. Ook krijg je een rondleiding en op die manier een beetje beeld bij onze school. De afspraken voor de oriënterende gesprekken plannen wij meestal op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag. Op maandag is de directeur (Brian Veenhof) namelijk niet aanwezig. Om een afspraak te maken, kun je bellen of mailen:

info@cbsdebrink.nl
033-4941360

Na afloop van het oriënterend gesprek ontvang je een aanmeldingsformulier. Dat kun je thuis invullen en opsturen naar ons of even afgeven op school. Zodra wij de aanmelding hebben ontvangen, krijg je van ons een bevestiging. Dan is de aanmelding definitief. Op de eerste (school)dag, na de vierde verjaardag van je kind, wordt je kind op onze school officieel ingeschreven.

De meeste ouders melden hun kind aan tussen het tweede en derde jaar.

Wij stellen het op prijs om ruim voor de vierde verjaardag de aanmelding binnen te hebben.