Ouderraad

Bij De Brink hebben we een actieve Ouderraad (OR). De OR is onmisbaar bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals vieringen en sportevenementen. De OR betrekt andere ouders hierbij. Op die manier verbeteren we het contact tussen ouders en school continu. De OR bestaat op dit moment uit 13 ouders. Ongeveer eens in de zes weken komt de OR bij elkaar op woensdagavond. Die bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor ouders.

Exacte data staan in de schoolkalender. De OR is bereikbaar via or@cbsdebrink.nl.

Wil je als ouder helpen bij activiteiten op school, maar geen lid worden van de OR? Geef je dan op als hulpouder. Als school zijn we erg blij met alle ouderhulp. Sterker nog: we kunnen niet zonder!

De ouderraad van De Brink bestaat uit:

Astrid
Cora
Desirée
Ilona
Josée
Lieske
Lisanne
Lotte
Miranda
Oscar
Siegrit

Medezeggenschapsraad

Elke school is wettelijk verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Een MR bestaat uit een groep ouders (oudergeleding) en een groep personeelsleden (personeelsgeleding). Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement.

Leden van de MR denken mee met het beleid dat door de school wordt gemaakt. De schoolleiding hoort de MR te informeren en/of te raadplegen voordat de belangrijkste besluiten binnen een school genomen kunnen worden. In sommige situaties moet de MR instemmen met voorgenomen besluiten. Zo heeft de MR advies- en instemmingsrecht over zaken, zoals: schoolplan, formatieplan, benoemingsbeleid en Arbowetgeving.

De MR vergadert ongeveer eens in de twee maanden en is bereikbaar via mr@cbsdebrink.nl. De vergaderdata staan in de schoolkalender.

De namen van de MR-leden van De Brink zijn:

Oudergeleding: Rieke Gorter (ouder van Laurens en Judith), Rosalie van Dijk (ouder van Abel) en Krista Luijten (ouder van Zoey en Jaspen)

Personeelsgeleding: Gert-Jan de Vos (leerkracht groep 7-8), Gonny de Klaver (groepsleerkracht groep 1-2) en Mirelle Kaal (groepsleerkracht groep 6-7)

 

Notulen

Notulen MR 31-10-2023

Notulen MR 11-09-2023

Notulen MR 30-05-2023

Notulen MR 19-01-2023

Contactmomenten

Wij hechten veel waarde aan de relatie met jou als ouder. Die relatie is namelijk medebepalend voor de sfeer op school en wat wij kunnen bieden. In praktische zin, zoals jouw hulp op school, maar ook als we het hebben over omgangsnormen en afspraken die we maken met elkaar. Wij investeren in die relatie door te investeren in goed contact.

Hieronder een greep uit de terugkerende contactmomenten tussen school en ouders.

Kennismakingsgesprek

Vlak voordat je kind bij ons op school komt, neemt de leerkracht contact met je op en plannen we een kennismakingsgesprek. In een persoonlijk gesprek kun jij als ouder alle waardevolle informatie over je kind aan de leerkracht geven. Op die manier krijgen we een goed beeld van je kind en kunnen we ons onderwijs zo goed en persoonlijk mogelijk afstemmen. Zelf vertellen wij natuurlijk ook van alles over onze school, zodat je een goed beeld krijgt van ons.

Enquête

De mening van ouders is belangrijk voor ons. Daarom krijg je iedere twee jaar een enquête, waarin je je mening kan delen en ons kan vertellen wat goed gaat en wat beter kan. Over de uitkomsten van die enquête communiceren wij vervolgens in onze digitale nieuwsbrief.

Ook de mening van de leerlingen uit groep 6-8 worden in die enquête meegenomen.

Digitale nieuwsbrief

Iedere laatste vrijdag van de maand versturen wij onze nieuwsbrief. Gevuld met nieuws, belangrijke data en nog veel meer. De Nieuwsbrief verschijnt op de site en je krijgt een mailtje als ‘ie online staat.

Groepsinformatieavond

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren wij een groepsinformatieavond. Tijdens die avond maak je kennis met de leerkracht, die vertelt wat je kind dat komende jaar allemaal te wachten staat. Zoals de werkwijze, werkvormen en het lesprogramma voor het komende jaar.

Rapportgesprekken

De rapportbespreking verschilt per groep. In groep 1 en 2 nodigen we je na het eerste rapport uit voor het tienminutengesprek. Vanaf groep 3 nodigen we jou én je kind uit voor dit tienminutengesprek. Vanaf groep 4 verandert de opzet. Met het zogenaamde portfoliogesprek betrekken we je kind meer en maken we je kind medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces. In het eerste portfoliogesprek (nog voor de herfstvakantie) staat centraal wat je kind dit jaar allemaal gaat leren en waaraan je kind gaat werken. Ook wordt duidelijk wat je kind van de leerkracht, maar ook van jou als ouder nodig heeft om de doelen te kunnen bereiken. Voor de voorjaarsvakantie volgt een tweede gesprek: een voortgangsgesprek, waarin ook de vorderingen in het rapport worden meegenomen. De gesprekken duren meestal zo’n 15 tot 20 minuten. Voor alle gesprekken ontvang je een uitnodiging van de leerkracht. Natuurlijk ben je op ieder ander moment welkom bij de leerkracht met vragen over bijvoorbeeld de ontwikkeling van je kind.

Inloopkwartier

Eén keer per maand organiseren de groepen 3 tot en met 8 het inloopkwartier. Dat is na schooltijd: van 15.15 tot 15.30 uur. Je hebt dan alle tijd om naar het werk van je kind te kijken. Kinderen vinden het vaak hartstikke leuk om hun werk te tonen! Wil je iets persoonlijks bespreken met de leerkracht? Maak dan even apart een afspraak. Tijdens het inloopkwartier is hier namelijk geen ruimte voor.

Gesprekken met de leerkracht

Natuurlijk kun je op ieder ander moment de leerkracht aanspreken. Loop daarvoor even binnen, het liefst na schooltijd. Je kunt de leerkracht ook altijd mailen. Wil je uitgebreid in gesprek? Dan is het handig een afspraak te maken.

Parro

We werken met de gratis app Parro. De leerkracht plaatst daarin regelmatig foto’s en filmpjes van activiteiten. Ook kan de leerkracht kleine oproepjes sturen voor bijvoorbeeld ouderhulp. Alle leerkrachten gebruiken Parro regelmatig, dus het is belangrijk dat je de app op je telefoon zet.
Zo blijf je goed op de hoogte en mis je geen nieuwtjes.

lees meer op parro.education

Aanmelden

Voordat een kind bij ons wordt aangemeld, is het goed langs te komen voor een oriënterend gesprek. Wij vertellen dan van alles over onze school, hoe wij werken en waar wij voor staan. Ook krijg je een rondleiding en op die manier een beetje beeld bij onze school. De afspraken voor de oriënterende gesprekken plannen wij meestal op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag. Op maandag is de directeur (Brian Veenhof) namelijk niet aanwezig. Om een afspraak te maken, kun je bellen of mailen:

info@cbsdebrink.nl
033-4941360

Na afloop van het oriënterend gesprek ontvang je een aanmeldingsformulier. Dat kun je thuis invullen en opsturen naar ons of even afgeven op school. Zodra wij de aanmelding hebben ontvangen, krijg je van ons een bevestiging. Dan is de aanmelding definitief. Op de eerste (school)dag, na de vierde verjaardag van je kind, wordt je kind op onze school officieel ingeschreven.

De meeste ouders melden hun kind aan tussen het tweede en derde jaar. Wij stellen het op prijs om ruim voor de vierde verjaardag de aanmelding binnen te hebben.

Luistermeester- en juf

Bij De Brink noemen wij de intern contactpersoon de luistermeester en -juf. Dit jaar hebben we twee luisterjuffen: Gonny en Karin.

De luistermeester/-juf is het aanspreekpunt bij klachten. Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen terecht met klachten over ongewenste omgangsvormen. De luistermeester/-juf is een laagdrempelige wegwijzer en behartigt de belangen van de klager. Het kan zijn dat de luistermeester/-juf de klager verwijst naar de extern vertrouwenspersoon. Je kunt een formele klacht neerleggen bij de luistermeester/-juf, maar alleen een melding van een probleem kan ook. Kinderen kunnen briefjes in de ‘luisterbrievenbus’ doen. Deze hangt naast de deur van groep 3.

De luistermeester/-juf heeft een meldplicht naar bestuur bij seksuele intimidatie. Indien gewenst, neemt de luistermeester/-juf contact op met ouders. Ook wordt gezorgd voor goed contact na afronding van de klacht of melding. Indien nodig verwijst de luistermeester/-juf naar hulpverlenende organisaties.

Aan het begin van elk schooljaar bezoeken de luistermeester en -juf de groepen. Ze stellen zichzelf dan voor en brengen bepaalde thema’s ter sprake. Zoals cyberpesten, problemen thuis en omgaan met verliefdheid.

Gonny de Klaver

Karin van Binnendijk

Overblijven

Tijdens de middagpauze bieden we als school tussenschoolse opvang (TSO) aan. Henny de Groot verzorgt de dagelijkse organisatie. Zij zorgt ervoor dat de TSO goed is geregeld en werkt daarbij samen met de overblijfmedewerkers.

Overblijven kost € 1,80 per keer. Aan- en afmelden gaat via het online systeem op www.overblijvenmetedith.nl. Neem voor vragen gerust contact op met Henny via 033-4950015 of overblijven@cbsdebrink.nl. Het overblijfreglement vind je hier.

Naschoolse opvang
Voor opvang na schooltijd hebben wij een samenwerking met verschillende organisaties, waaronder Dandélion, Humanitas, Sportieve Naschoolse Opvang en Stichting Kinderopvang Amersfoort. Na schooltijd worden de kinderen opgehaald. De opvang (en eventuele afspraken) moet je wel zelf regelen, NSO gaat buiten school om.

Ouderbijdrage

Met de ouderbijdrage financieren wij allerlei schoolactiviteiten, waarvoor geen of onvoldoende overheidsgeld ter beschikking wordt gesteld. Denk aan Sinterklaas, toernooien, avondvierdaagse, schoolreis, kamp en excursies. De ouderbijdrage is 55 euro per kind per schooljaar. Meer betalen mag natuurlijk ook.

De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de ouderraad. Aan het begin van het schooljaar ontvang je een brief van de penningmeester met het verzoek de bijdrage over te maken. Komt je kind in de loop van het jaar op school? Dan berekenen we 5,50 euro per maand. De maanden juli en augustus worden niet meegerekend. Gespreid betalen is mogelijk.

Betaling van de ouderbijdrage is eigenlijk onmisbaar, maar we vermelden wel dat het een vrijwillige bijdrage is.