Leerlingenzorg

Onze belangrijkste taak is kinderen onderwijzen. Wij nemen die taak heel serieus.

Per vak hanteren we verschillende lesmethodes. Bovendien verbeteren we onszelf continu. Gedurende het jaar zijn de studiedagen, waarbij het hele team nascholing krijgt. De studiedagen vind je terug in de schoolkalender. In de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van onze ontwikkeling. Onze leerkrachten zijn gespecialiseerd in het geven van goede instructies waarbij alle kinderen leren. We differentiëren dus veel en werken vaak met coöperatieve werkvormen. Kinderen leren hierbij van en met elkaar.

Lees meer over structurele leerlingzorg (SLZ) en handelingsgericht werken (HGW)

The leader in me

Op De Brink werken we met de zeven gewoonten van The Leader in Me. Dit doen we omdat we onze leerlingen eigenaar willen laten zijn over hun eigen leerproces.

Speciaal voor het onderwijs is door de Amerikaan Stephen Covey ‘The Leader in Me’ ontwikkeld, een proces voor scholen. Dit schoolproces spreekt kinderen aan op hun talenten en betrokkenheid. Ook leert het kinderen spelenderwijs principes voor persoonlijke effectiviteit en samenwerking. De zeven eigenschappen (ook wel ‘gewoonten’), oorspronkelijk bedoeld voor leidinggevenden, bleken zeer effectief toepasbaar voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen of zijn relaties met anderen wil versterken.

Lees verder over de Zeven gewoonten

Hoogbegaafd

Op De Brink hebben we aandacht voor hoogbegaafde kinderen. Vaak krijgt een hoogbegaafd kind een aangepaste leerlijn.

Ons uitgangspunt is daarbij wel dat we het kind zoveel mogelijk laten meedoen met de groep. Om sociaal isolement te voorkomen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk de leerlijn aan te passen, voor een goede voorbereiding op onder andere de middelbare school. Ook voor een hoogbegaafd kind is het bijvoorbeeld belangrijk om te leren hoe het is iets niet makkelijk te kunnen. Discipline, zelfstandig werken en houding zijn nodig op het voortgezet onderwijs en daarna. Om snel te weten of een kind hoogbegaafd is, werken wij met een hoogbegaafdheidsplan. Hierin staat informatie van de ouder, de leerkracht, het kind zelf en de toetsgegevens. Dat plan vormt het uitgangspunt van de leerlijn. De leerkracht en onze specialist begaafdheid volgen die lijn en passen aan waar nodig. Ons volledige hoogbegaafdheidsprotocol vind je hier.

Dyslexie

Op De Brink hebben wij door onze methodes uitgebreid aandacht voor dyslexie. Vanaf groep 1 volgen wij nauwgezet de taal- en leesontwikkeling van je kind.

Ruim 3% van alle leerlingen heeft dyslexie. Dyslexie betekent letterlijk: niet lezen. Kinderen met dyslexie hebben dan ook moeite met lezen, maar vaak ook met spellen en schrijven. Dyslexie is voor kinderen meestal ontzettend lastig. Het gebeurt veel dat ze in eerste instantie denken dat ze niet slim genoeg zijn. Het kan een hele opluchting zijn, wanneer je kind ontdekt een serieuze handicap te hebben. Wij volgen de taal- en leesontwikkeling intensief vanaf groep 1. Wel is het zo, dat wij pas na anderhalf jaar intensieve hulp bij spelling en lezen een vermoeden van dyslexie mogen uitspreken. Dat is dus halverwege groep 4. Als wij het vermoeden uitspreken, dan kan je kind onderzocht worden door een psycholoog die een dyslexieverklaring kan verstrekken. Per schooljaar mogen wij een beperkt aantal kinderen laten onderzoeken door een psycholoog. Het kan dus zijn, dat wij je doorverwijzen naar een particulier bureau. Ons volledige dyslexieprotocol vind je hier. Voor het dyscalculie protocol klik hier.

Passend onderwijs

Uitgangspunt is dat alle kinderen bij of via ons naar school kunnen. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.

Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Dat is het uitgangspunt van de wet passend onderwijs. Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

  • alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen
  • een kind naar een gewone school gaat als dat kan
  • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is
  • scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat
  • de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de

beperkingen

  • kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten

Lees verder over Passend onderwijs binnen de Voila scholen

Lees verder over Passend onderwijs binnen de Brink

Aanmelden

Voordat een kind bij ons wordt aangemeld, is het goed langs te komen voor een oriënterend gesprek. Wij vertellen dan van alles over onze school, hoe wij werken en waar wij voor staan. Ook krijg je een rondleiding en op die manier een beetje beeld bij onze school. De afspraken voor de oriënterende gesprekken plannen wij meestal op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag. Op maandag is de directeur (Brian Veenhof) namelijk niet aanwezig. Om een afspraak te maken, kun je bellen of mailen:

info@cbsdebrink.nl
033-4941360

Na afloop van het oriënterend gesprek ontvang je een aanmeldingsformulier. Dat kun je thuis invullen en opsturen naar ons of even afgeven op school. Zodra wij de aanmelding hebben ontvangen, krijg je van ons een bevestiging. Dan is de aanmelding definitief. Op de eerste (school)dag, na de vierde verjaardag van je kind, wordt je kind op onze school officieel ingeschreven.

De meeste ouders melden hun kind aan tussen het tweede en derde jaar.

Wij stellen het op prijs om ruim voor de vierde verjaardag de aanmelding binnen te hebben.