Passend onderwijs binnen de Brink

Als school hebben wij de plicht om uit te zoeken waar een kind het beste extra zorg kan krijgen: bij ons op school of in samenwerking met een andere school in ons samenwerkingsverband de Eem. De school en de ouders bepalen samen, in lijn van de mogelijkheden van kind, ouders en school, wat het beste onderwijsaanbod is. Lukt dat niet? Dan biedt de Eem hulp bij passend onderwijs.

Als een leerkracht in de groep signaleert dat de ontwikkeling van je kind stagneert, of sneller gaat dan verwacht, bespreekt de leerkracht deze signalen met de intern begeleiders. Wat zijn de onderwijsbehoeften van je kind? En wat heeft de leerkracht nodig? Het resultaat hiervan kan zijn dat de leerkracht kleine aanpassingen doet in het reguliere programma. Het kan ook zijn dat er wordt afgeweken van het reguliere programma. Dit wordt altijd eerst met jou als ouder besproken en vervolgens met je kind. Het kan ook zijn dat de onderwijsbehoeften van je kind de basisondersteuning te boven gaan. Op dat moment wordt er, altijd in overleg met jou, een gesprek gepland met het ondersteuningsteam van het samenwerkingsverband.

 

Ondersteuningsroute wanneer er extra ondersteuning nodig is

Soms is er extra ondersteuning nodig. Dat kan voor een leerling, een groep kinderen of een hele school nodig zijn. Welke stappen nemen we als die ondersteuning nodig is?

Als eerste signaleert de leerkracht dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft. De leerkracht bespreekt dit met de intern begeleider. Ook de ouders worden hierover geïnformeerd. De leerkracht en intern begeleider bespreken wat er op schoolniveau voor deze leerling gedaan kan worden. Dit valt allemaal nog onder de basisondersteuning van de school.

Soms is het fijn als er met de intern begeleider iemand meedenkt in de mogelijkheden. De intern begeleider (de school) heeft dan een ondersteuningsvraag. Deze vraag wordt neergelegd bij het expertiseteam. Het expertiseteam bestaat uit Mireille van Iperen (onderwijsondersteuner van SWV de Eem) en Alette Rond (kwaliteitsteam Voila). Het expertiseteam en school bekijken samen wat er op dat moment verder nodig is voor de leerling of de leerkracht om weer verder te kunnen. Om dit proces goed te kunnen volgen, wordt een ontwikkelingsperspectief van de leerling opgesteld, waarover je als ouder wordt geïnformeerd. Als de school met de adviezen vanuit het expertiseteam verder kan, worden de adviezen en bijpassend plan beschreven in het ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling (als dat afwijkt van datgene wat beschreven staat in het groepsplan). Over dit plan worden jullie natuurlijk geïnformeerd.

Indien blijkt dat er een intensieve extra ondersteuning voor een individuele leerling nodig is, wordt het ondersteuningsteam bij elkaar geroepen. Hierin zitten naast de onderwijsondersteuner, ook een opvoedondersteuner vanuit Lariks, de intern begeleider, de leerkracht en de ouders. Indien nodig kan er altijd iemand met ter zaken doende expertise aansluiten, zowel vanuit de zorg als vanuit het onderwijs (denk aan een betrokken psycholoog, orthopedagoog, gezinsbegeleider, kindercoach of een gedragsspecialist, specialist speciaal basisonderwijs, specialist hoogbegaafdheid via het SWV). Ter voorbereiding ontvangt iedereen het opgestelde ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), zodat iedereen meepraat en meedenkt vanuit dezelfde informatie. Ouders hebben dit OPP vooraf ingezien en weten dus welke informatie er gedeeld gaat worden en met wie.

Samen wordt daar de ondersteuningsvraag nader verkend en met elkaar afgesproken welke ondersteuning er nodig is en hoe die gerealiseerd gaat worden. De afspraken en opbrengsten worden beschreven in het OPP in TOP-dossier en geregeld met ouders, school en overige betrokkenen geëvalueerd. De uitvoering en evaluaties worden op afstand gemonitord door het expertiseteam, dat bij onvoorziene zaken altijd weer opnieuw geconsulteerd kan worden door de school (intern begeleider).

Heb je vragen over dit traject? Laat het even weten aan Nannie, onze intern begeleider. Je kunt haar bereiken via nbleijerveld@cbsdebrink.nl

Naar passend onderwijs binnen VoilaTerug naar onderwijs